ਈਸਟਪਲੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ                                                                                                                           301 ਐਨ. ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਐਵੇਨਿਊ                                                                                                                                       N. Massapequa, NY 11758                                                                                                                               ਗ੍ਰੇਡ K - 5 ਘੰਟੇ: 8:52 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 3:00 ਵਜੇ                                                                                                 ਫੋਨ: (516) 992-7600