ਜੌਨ ਐਚ. ਵੈਸਟ ਸਕੂਲ
499 ਬਾਊਂਡਰੀ ਐਵੇਨਿਊ,
ਬੈਥਪੇਜ, NY 11714

ਗ੍ਰੇਡ K - 5 ਘੰਟੇ: 8:52 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 3:00 ਵਜੇ
ਫੋਨ: (516) 992-7500