ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਸੋਮਵਾਰ, 05 ਜੂਨ, 2023 - ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ