ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਵੀਰਵਾਰ, ਸਤੰਬਰ 21, 2023 - ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ