ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਤੰਬਰ 22, 2023 - ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ