ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸਤੰਬਰ 20, 2023 - ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ