ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸਤੰਬਰ 26, 2023 - ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ