ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਵੀਰਵਾਰ, ਸਤੰਬਰ 14, 2023 - ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ
ਪਲੇਨੇਜ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ