ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 02 ਜੂਨ, 2023 - ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
ਲੋਕੈਸ਼ਨ
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ