ਪਲੇਨੇਜ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸਲੋਡ - 2023-2024
ਕੇ-12 ਸਕੂਲ ਕੌਂਸਲਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ
ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ

ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਮਾ: 7:00 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ
ਫੋਨ: 516-992-7570
ਫੈਕਸ: 516-992-7545

ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੱਕ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ।