241 ਵਿਨਗੇਟ ਡਰਾਈਵ
ਉੱਤਰੀ ਮੈਸਾਪੇਕਵਾ, NY 11758

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

  • ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ: (516) 992-7550
  • ਹਾਜ਼ਰੀ: (516) 992-7585
  • ਸੇਧ: (516) 992-7570
  • ਨਰਸ: (516) 992-7580
  • ਅਥਲੈਟਿਕਸ: (516) 992-7476
  • ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ: (516) 992-7594
  • ਡੀਨ: (516) 992-7585

FAX #'s

  • HS ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ (516) 992 - 7645
  • ਐਚਐਸ ਅਥਲੈਟਿਕਸ (516) 992 - 7449
  • HS ਗਾਈਡੈਂਸ (516) 992 - 7545

 

ਲਗਾਵ ਆਕਾਰ
ਸਟਾਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 85.45 KB