ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਨੇਜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਰਥਵੈਲ ਹੈਲਥ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। 

ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ

ਪਲੇਨੇਜ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ- ਨੌਰਥਵੈਲ ਹੈਲਥ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਲੇਨੇਜ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ K-12 ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਥਵੈਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਨਡੇਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਰਥਵੈਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। .

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ FAQ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀਡੀਓ.

ਡਾਊਨਲੋਡ: ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ