ਪਲੇਨਡੇਜ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਲੇਨੇਜ ਕੋਲ ਨਿੱਘੇ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ "ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ" ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ XNUMX ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪਲੇਨਡੇਜ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।

ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪਲੇਨੇਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡਾਂ, ਕੋਰਸ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਲੇਨੇਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ (CPSE)

ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CPSE) ਦੀ ਕਮੇਟੀ PL 99-457 ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4410 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 3 ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 516-992-7480 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਪਲੇਨੇਜ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਰੋਤ ਕਮਰਾ
 • ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ
 • ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋ-ਟੀਚਿੰਗ
 • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸ - ਰੀਜੈਂਟਸ ਟ੍ਰੈਕ
 • ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ - ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ
   
 • ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ:
  • ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਲੈਂਗੂਏਜ ਥੈਰੇਪੀ
  • ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੇਰੇਪੀ
  • ਸਰੀਰਕ ਉਪਚਾਰ
  • ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ
  • ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ
  • ਇਟਰਨੈਂਟ ਵਿਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
  • ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • ਵਿਵਹਾਰ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ