ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਗਾਈਡੈਂਸ
516-992-7670

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਡੇਲ ਏ. ਜੋਨਸ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
516-992-7485
verdel.jones@plainedgeschools.org

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਬੀਤਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਾਸਾ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।