ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਪਲੇਨੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੀ-ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UPK) 102 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

 1. ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?
  ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਲੇਨੇਜ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

 2. ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
  ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, 9 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 3. ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
  ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਚੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਮਤ ਫੰਡਿੰਗ ਕਾਰਨ 102 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਲਾਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ 102 ਨਾਮ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਅ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 4. ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ?
  ਪਲੇਨੇਜ UPK ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ਼ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੀ-ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

 5. ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
  ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ UPK ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 6. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗਾ?
  ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਲੇਨੇਜ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।

 1. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?
  ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 2. ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ?
  UPK ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਈਸਟਪਲੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ।

 3. ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੀ-ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
  ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੀ-ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ (UPK) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ UPK ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

  ❏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  ❏ ਚੋਣ ਲਾਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  ❏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 4. ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੀ-ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਕਦੋਂ ਹੈ?
  ਜਨਵਰੀ 20, 2023

 5. ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
  ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ K-6 ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ।